Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mục sư Nguyễn Duy Thắng lần đầu lên tiếng: "Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ là một nhóm tà giáo"

Một buổi "truyền giáo" của Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ.
Một buổi "truyền giáo" của Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ.