Mùa xuân từ những giàn khoan

Sắc xuân trên công trình Dầu khí.
Sắc xuân trên công trình Dầu khí.
Sắc xuân trên công trình Dầu khí.
Lên top