Một Vụ trưởng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh