Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính của EVN HANOI trong tháng 11.2017