Một phòng giáo dục đào tạo huyện nợ đến 24 tỉ đồng