Một di tích lịch sử trước nguy cơ bị xoá sổ

Di tích Soi Sính bị sạt lở trong thời gian dài và đứng trước nguy cơ xoá sổ.
Di tích Soi Sính bị sạt lở trong thời gian dài và đứng trước nguy cơ xoá sổ.
Di tích Soi Sính bị sạt lở trong thời gian dài và đứng trước nguy cơ xoá sổ.
Lên top