Mỗi ngày ở Việt Nam có 64 phụ nữ, 10 trẻ em bị bạo lực