Mỗi ngày, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thải ra môi trường 80 tấn túi nilon