HƠN 1 THÁNG SAU BÃO SỐ 12 TẠI KHÁNH HÒA:

Mới chỉ khắc phục được trên bờ

Lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bị thiệt hại nặng nề sau bão số 12.
Lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bị thiệt hại nặng nề sau bão số 12.
Lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bị thiệt hại nặng nề sau bão số 12.