"Mạnh Thường Quân" bỏ 200 triệu đồng làm đường giúp dân: Đâu là sự thật?