"Lưới an toàn có thể cắt bỏ nhanh khi cháy nổ còn thép cứng thì không"

Lên top