Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lợi dụng mùa lễ hội, xe quá tải rủ nhau tái xuất