Lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân: Quá khó!