Livestream dạy miễn phí, cô Kim Tuyến tiếp tục chửi