Bình Định:

Liên tục bắt được bọ xít hút máu người