Lên núi dò sóng 4G, dựng chòi cho con học online

Gia đình lên núi dựng chòi cho em Tài học online. Ảnh: Phan Tuấn
Gia đình lên núi dựng chòi cho em Tài học online. Ảnh: Phan Tuấn
Gia đình lên núi dựng chòi cho em Tài học online. Ảnh: Phan Tuấn
Lên top