Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông bên đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải

Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông. Ảnh: HT.
Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông. Ảnh: HT.
Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông. Ảnh: HT.
Lên top