Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Quản lý thị trường và TCty Bưu điện

Hai bên thực hiện nghi thức ký Quy chế phối hợp.
Hai bên thực hiện nghi thức ký Quy chế phối hợp.
Hai bên thực hiện nghi thức ký Quy chế phối hợp.
Lên top