Lễ hội Đền Hùng sẽ không “thất thủ”

Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng đã lên kế hoạch, tránh tình trạng "vỡ trận" như đã từng xảy ra.
Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng đã lên kế hoạch, tránh tình trạng "vỡ trận" như đã từng xảy ra.
Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng đã lên kế hoạch, tránh tình trạng "vỡ trận" như đã từng xảy ra.
Lên top