Hà Nội:

Lễ 49 ngày Đại tướng: Tưởng nhớ Người bằng hoa và nến