Lập kênh thông tin để người dân Bình Thuận đăng ký trở về tỉnh

Bình Thuận lập kênh thông tin để người dân ở vùng thực hiện Chỉ thị 16 đăng ký trở về. Ảnh: Ng.L.
Bình Thuận lập kênh thông tin để người dân ở vùng thực hiện Chỉ thị 16 đăng ký trở về. Ảnh: Ng.L.
Bình Thuận lập kênh thông tin để người dân ở vùng thực hiện Chỉ thị 16 đăng ký trở về. Ảnh: Ng.L.
Lên top