Lạng Sơn sẽ tiếp nhận căn bếp mẫu thuộc dự án “Bữa ăn học đường”