Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng trong 2 tháng