Lần đầu tiên tạo hình thành công khuôn mặt biến dạng do bỏng axít