Lần đầu tiên kinh tế thành phố Đà Nẵng tăng trưởng âm

Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.
Lên top