Làm thực - "ăn thực"

Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu có 17 dự án, công trình ĐMT có công suất từ 990kWp trở lên. Trong đó, có đến 15 dự án, công trình thực hiện trên mái che ao nuôi tôm, ao nuôi trồng thủy sản, kết hợp xây dựng trang trại…
Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu có 17 dự án, công trình ĐMT có công suất từ 990kWp trở lên. Trong đó, có đến 15 dự án, công trình thực hiện trên mái che ao nuôi tôm, ao nuôi trồng thủy sản, kết hợp xây dựng trang trại…
Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu có 17 dự án, công trình ĐMT có công suất từ 990kWp trở lên. Trong đó, có đến 15 dự án, công trình thực hiện trên mái che ao nuôi tôm, ao nuôi trồng thủy sản, kết hợp xây dựng trang trại…
Lên top