Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lãi hàng trăm triệu đồng nhờ trồng đào thất thốn