Lai Châu: Ngộ độc tập thể sau ăn, ít nhất 7 người tử vong