Lá cờ còn, Tổ quốc còn

Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông ở cột cờ giới tuyến Hiền Lương. Ảnh: Hưng Thơ
Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông ở cột cờ giới tuyến Hiền Lương. Ảnh: Hưng Thơ
Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông ở cột cờ giới tuyến Hiền Lương. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top