Kỷ luật hàng loạt quan chức kiểm lâm vì để lâm tặc hoành hành

Những thân gỗ lớn bị lâm tặc chặt phá trên địa bàn huyện Bá Thước.
Những thân gỗ lớn bị lâm tặc chặt phá trên địa bàn huyện Bá Thước.
Những thân gỗ lớn bị lâm tặc chặt phá trên địa bàn huyện Bá Thước.
Lên top