Kỷ luật Chủ tịch Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Vũ Anh Minh.
Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Vũ Anh Minh.
Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Vũ Anh Minh.
Lên top