Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỳ lạ hoa ưu đàm mọc trên cành sen ở Kim Điện Đại Nam