Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả giai đoạn 2017-2020