Kiến nghị quảng trường ở Thủ Thiêm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mô phỏng quảng trường Hồ Chí Minh tại Thủ Thiêm.
Mô phỏng quảng trường Hồ Chí Minh tại Thủ Thiêm.