Kiến nghị quảng trường ở Thủ Thiêm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mô phỏng quảng trường Hồ Chí Minh tại Thủ Thiêm.
Mô phỏng quảng trường Hồ Chí Minh tại Thủ Thiêm.
Mô phỏng quảng trường Hồ Chí Minh tại Thủ Thiêm.