Kiên Giang: Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ