Kiểm tra việc mở lại vận tải khách trên toàn quốc

Bộ Giao thông Vận tải lập đoàn kiểm tra việc mở lại vận tải khách trên toàn quốc: Ảnh GT
Bộ Giao thông Vận tải lập đoàn kiểm tra việc mở lại vận tải khách trên toàn quốc: Ảnh GT
Bộ Giao thông Vận tải lập đoàn kiểm tra việc mở lại vận tải khách trên toàn quốc: Ảnh GT
Lên top