Kiểm tra dự án nước sạch hàng chục tỉ bỏ hoang ở Tam Đảo