Khu tập thể cũ Hà Nội: “Ô thoát hiểm cheo leo, chết vì ngã chứ chẳng chết cháy!”