Khu công nghiệp Điềm Thụy, Thái Nguyên: Nhiều bất cập về vấn đề môi trường