TỪ ĐỀ XUẤT THÁO DỠ 6 TẦNG PANORAMA MÃ PÌ LÈNG:

Không để “sự đã rồi”, mới tìm cách khắc phục

Công trình Panorama Mã Pì Lèng bị đề xuất tháo dỡ 6 tầng. Ảnh: PV
Công trình Panorama Mã Pì Lèng bị đề xuất tháo dỡ 6 tầng. Ảnh: PV
Công trình Panorama Mã Pì Lèng bị đề xuất tháo dỡ 6 tầng. Ảnh: PV
Lên top