Không bắt buộc xe taxi và taxi công nghệ phải gắn hộp đèn

Xe taxi và taxi công nghệ không phải bắt buộc gắn hộp đèn.
Xe taxi và taxi công nghệ không phải bắt buộc gắn hộp đèn.
Xe taxi và taxi công nghệ không phải bắt buộc gắn hộp đèn.
Lên top