Điện Biên:

Khơi dậy tự lực, tận dụng dự án để giảm nghèo

Thông qua nguồn vốn từ các chương trình, dự án, Điện Biên tập trung hỗ trợ sản xuất cho người dân. Ảnh: song an
Thông qua nguồn vốn từ các chương trình, dự án, Điện Biên tập trung hỗ trợ sản xuất cho người dân. Ảnh: song an
Thông qua nguồn vốn từ các chương trình, dự án, Điện Biên tập trung hỗ trợ sản xuất cho người dân. Ảnh: song an
Lên top