Khoảng 3.000m2 nhà xưởng cùng 100 tấn viên nén thành phẩm bị cháy

Khoảng 3.000 m2 nhà xưởng chứa củi, dăm gỗ và hơn 100 tấn viên nén thành phẩm chuẩn bị giao cho khách hàng đã bị cháy.
Khoảng 3.000 m2 nhà xưởng chứa củi, dăm gỗ và hơn 100 tấn viên nén thành phẩm chuẩn bị giao cho khách hàng đã bị cháy.
Khoảng 3.000 m2 nhà xưởng chứa củi, dăm gỗ và hơn 100 tấn viên nén thành phẩm chuẩn bị giao cho khách hàng đã bị cháy.