Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khi những người nông dân chân lấm, tay bùn làm du lịch

Bản người Thái giao lưu với du khách.
Bản người Thái giao lưu với du khách.