Khi những người nông dân chân lấm, tay bùn làm du lịch

Bản người Thái giao lưu với du khách.
Bản người Thái giao lưu với du khách.