Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khi nào kênh mương Ông Cố ở Ninh Thuận hết ô nhiễm?