Khánh thành Nhà bảo tồn rùa biển tại vườn quốc gia Núi Chúa

Bên ngoài Nhà bảo tồn rùa biển ở vườn Quốc gia Núi Chúa
Bên ngoài Nhà bảo tồn rùa biển ở vườn Quốc gia Núi Chúa
Bên ngoài Nhà bảo tồn rùa biển ở vườn Quốc gia Núi Chúa
Lên top