Khánh Hòa: Học sinh một số địa phương tiếp tục nghỉ học thêm 2 ngày