Khánh Hòa giải thể 2 tạp chí

Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa sẽ bị giải thể trước 30.6. Ảnh: Kiều Linh
Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa sẽ bị giải thể trước 30.6. Ảnh: Kiều Linh
Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa sẽ bị giải thể trước 30.6. Ảnh: Kiều Linh
Lên top