Khánh Hòa chưa có kế hoạch xả lũ

Khánh Hòa chưa có kế hoạch xả lũ hồ chứa. Trong ngày 7.10, địa phương này nắng đẹp. Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa chưa có kế hoạch xả lũ hồ chứa. Trong ngày 7.10, địa phương này nắng đẹp. Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa chưa có kế hoạch xả lũ hồ chứa. Trong ngày 7.10, địa phương này nắng đẹp. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top