Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khấn cấp vượt bão số 10 cứu 11 thuyền viên tàu Đà Nẵng